Pradžia
en

Pagrindiniai gamybos rodikliai

2021 m. Bendrovė gamino elektros ir šilumos energiją, teikė tretinio aktyviosios galios rezervo užtikrinimo paslaugą Elektrėnų komplekse, antrinio avarinio rezervo paslaugą Kruonio HAE ir kitas sistemines paslaugas. 2021 m. gruodžio mėnesį pagal Bendrovės sutartį su LITGRID AB, po 10 metų pertraukos, buvo aktyvuotas tretinis galios rezervas.

Bendrovė turi neribotos galiojimo trukmės leidimus gaminti elektros energiją. 2021 m., palyginti su 2020 m., Bendrovės valdomose elektrinėse buvo pagaminta ir parduota 18,0 proc. mažiau elektros energijos (žr. 2 pa­veikslą). Iš viso Bendrovės valdo­mose elektrinėse per 2021 m. pagaminta ir parduota 1,759 TWh elektros energijos, 2020 m. – 2,145 TWh.

Kauno HE gamybos rodikliai augo 28,3 proc. ir per 2021 m. sausio–gruodžio mėn. Kauno HE pagamino 0,290 TWh elektros energijos, kai per tą patį periodą 2020 m. gamyba sudarė 0,226 TWh.

Kruonio HAE gamybos kiekiai sumažėjo 10,0 proc. ir per 2021 m. sausio–gruodžio buvo pagaminta ir perduota į tinklą– 0,645 TWh (2020 m. sausį–gruodį – 0,717 TWh).

Per 2021 m. sausį–gruodį Kruonio HAE pardavė 0,058 TWh ir nupirko 0,045 TWh balansavimo elektros energijos (paslauga reikalinga elektros energijos pertekliui/trūkumui energetikos sistemoje subalansuoti). Per 2020 m. sausį–gruodį – atitinkamai – 0,032 TWh ir 0,017 TWh.

Kita Kruonio HAE elektrinės teikiama sisteminė paslauga – antrinis aktyviosios galios rezervas, t. y. gamintojo palaikoma įrenginių arba hidroagregatų galia, aktyvuojama per 15 minučių laikotarpį. Per 2021 m. sausį–gruodį šios paslaugos prireikė 225 kartus. 2020 m. sausį–gruodį ši elektros energijos tiekimo saugumui užtikrinti skirta paslauga buvo aktyvuota 212 kartus. Šis rezervas perdavimo sistemos operatoriaus dažniausiai aktyvuojamas tuomet, kai reikia kompensuoti staigų į Lietuvą patenkančios elektros energijos kiekio sumažėjimą. Per 2021 m. sausio–gruodžio mėn. Bendrovė pardavė apie 0,019 TWh antrinio galios rezervo, 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu – 0,032 TWh.

Elektrėnų komplekse 2021 m. sausį–gruodį elektros energijos buvo pagaminta 0,823 TWh, t.y. 31,5 proc. mažiau nei 2020 m. sausį–gruodį (1,201 TWh). Visą elektros energijos kiekį Elektrėnų komplekse pagamino kombinuoto ciklo blokas bei 7-8 blokai.