Pradžia
en ru

Aplinkos apsauga

Elektrėnų komplekseKruonio hidroakumuliacinėje elektrinėje (Kruonio HAE) ir Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinėje (Kauno HE) siekiama pagarbiai ir atsakingai žvelgti į aplinką, taupiai naudoti gamtos išteklius, gamybinėje veikloje diegti naujas, nekenksmingas aplinkai technologijas, vadovautis aplinkosaugą reglamentuojančių teisės aktų ir normų reikalavimais, profesionaliai taikyti prevencines priemones, mažinančias neigiamą įtaką aplinkai. Svarbiausi keliami aplinkos apsaugos klausimai – saugus ekologiniu požiūriu pavojingų medžiagų naudojimas, susidariusių atliekų tvarkymas, energetinių įrenginių ir statinių derinimas prie kraštovaizdžio, Kauno marių ir Nemuno žemiau Kauno HE vandens lygių leistinų svyravimų užtikrinimas ir kt.

Atliekų tvarkymas

Elektrėnų komplekse per 2015 m. atliekų tvarkytojams perduota utilizuoti 39 t biokuro pelenų, 132 t smėlio atliekų, 440 t skysto kuro pelenų, 7 t absorbentų atliekų, 1,5 t etilenglikolio atliekų, 22 t netinkamų naudoti chemikalų atliekų, 16,35 t aktyvintų anglių atliekų, 10,57 t jonitinių dervų atliekų, 1168 t statybinių ir izoliacinių medžiagų, kuriose yra asbesto, 5 t plastiko ir gumos atliekų, 5 t popieriaus ir kartono atliekų, 2,5 t medienos atliekų, metalų supirkėjams parduota 763 t elektrotechnikos laužo, 3 300 t juodojo metalo laužo, 134 t vario laužo, 38 t aliuminio laužo atliekų. Objekto teritorijoje surinktas buitines atliekas pagal sutartį išveža specializuota įmonė. Į Obenių sklypą išvežta 150 t sulfito atliekų.

Kruonio HAE teritorijoje surinktas buitines atliekas pagal sutartį išveža specializuota įmonė. Per 2015 m. buvo išvežta 33,28 t buitinių atliekų. Kruonio HAE per 2015 m. perdavė utilizuoti 21,27 t pavojingų atliekų (iš jų 9,5 t tepaluoto vandens, 0,04 t dienos šviesos lempų, 0,035 t panaudotų baterijų, 0,4 t tepaluotų pašluosčių, 0,28 t elektros ir elektroninės įrangos laužo, 11 t naftos produktų dumblo, 0,01 t tepalo filtrų), 0,46 t nepavojingų atliekų, pardavė 12,66 t juodojo metalo laužo.

Kauno HE per 2015 m. perdavė utilizuoti 0,158 t pavojingų atliekų, 0,88 t nepavojingų atliekų, perdavė 2,12 t juodojo metalo laužo. Objekto teritorijoje surinktas buitines atliekas pagal sutartį išveža specializuota įmonė, per 2015 m. susidarė apie 6,48 t buitinių atliekų.

Popieriaus ir kartono atliekos visose elektrinėse perduodamos šias atliekas perdirbančioms įmonėms.

Nuotekų tvarkymas

Nuolat stebimos stacionariųjų taršos šaltinių (vandens nuotekų) taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime ir Nuotekų tvarkymo reglamente nustatytos leistinos normos. Taip pat atliekama lietaus vandens ir buitinių nuotekų valymo įrenginių techninė priežiūra (filtrų regeneravimas ir keitimas, dumblo išvežimas ir pan.) perkant paslaugas iš specializuotų įmonių.

Prevencinės priemonės saugiai aplinkai užtikrinti

Elektrėnų komplekse, Kauno HE ir Kruonio HAE  įgyvendinami Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimuose nurodyti reikalavimai oro, paviršinio vandens, požeminio vandens, dirvožemio taršos monitoringui ir apsaugos priemonėms. Nuolat vykdoma taršos iš stacionariųjų ir mobiliųjų taršos šaltinių skaičiavimai, apmokestinamųjų gaminių ir apmokestinamųjų pakuočių apskaita, cheminių medžiagų apskaita, atliekamas naudojamų cheminių medžiagų ir preparatų, susidarančių atliekų ir nuotekų tvarkymo vidaus auditas.

Kauno HE rekonstrukcijos metu buvo įrengta ir perduota eksploatacijai šiukšlių sulaikymo ir surinkimo įranga prieš hidroagregatus. Šiukšlės, kurios anksčiau per nupylimo užtvanką patekdavo į Nemuną, dabar surenkamos ir išvežamos į sąvartyną.

Vykdant investicinius projektus, nustatomi aplinkosaugos reikalavimai statant ir rekonstruojant įrenginius. Perkant darbų paslaugas, rangovai įpareigojami sutvarkyti statybos metu susidarančias atliekas.