Pradžia
en

Aplinkos apsauga

Elektrėnų komplekse, Termofikacinėje elektrinėje Nr.3, Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinėje (Kruonio HAE) ir Kauno hidroelektrinėje (Kauno HE) siekiama pagarbiai ir atsakingai žvelgti į aplinką, taupiai naudoti gamtos išteklius, gamybinėje veikloje diegti naujas, nekenksmingas aplinkai technologijas, vadovautis aplinkosaugą reglamentuojančių teisės aktų ir normų reikalavimais, profesionaliai taikyti prevencines priemones, mažinančias neigiamą įtaką aplinkai. Svarbiausi keliami aplinkos apsaugos klausimai – saugus ekologiniu požiūriu pavojingų medžiagų naudojimas, susidariusių atliekų tvarkymas, energetinių įrenginių ir statinių derinimas prie kraštovaizdžio, Kauno marių ir Nemuno žemiau Kauno HE vandens lygių leistinų svyravimų užtikrinimas ir kt.

Atliekų tvarkymas

Elektrėnų komplekse per 2021 m. susidarė ir atliekų tvarkytojams buvo perduota utilizuoti 174,976 t pavojingų atliekų (tame tarpe 79,54 t mazutuoto dumblo atliekų, 21,84 t pabėgių atliekų, 10,72 t užteršto grunto atliekų), 2760,815 t nepavojingų atliekų (tame tarpe 613,5 t biokuro pelenų atliekų, 586,06 t smėlio atliekų, 139,94 t mišrių statybinių atliekų, 46,54 t mišrių komunalinių atliekų, 13,86 t plastiko ir gumos atliekų, metalų supirkėjams parduota 1104,39 t geležies ir plieno, 30,98 t aliuminio, 222 t elektrotechnikos laužo, 44,9 t švino akumuliatorių laužo).

Kruonio HAE per 2021 m. susidarė ir atliekų tvarkytojams buvo perduota utilizuoti 7,484 t pavojingų atliekų (tame tarpe 6,723 t tepaluoto vandens, 0,036 t dienos šviesos lempų, 0,035 t panaudotų baterijų, 0,546 t tepaluotų pašluosčių, 0,051 pakuočių, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių, 0,098 t tepalo filtrų), 43,52 t nepavojingų atliekų (tame tarpe 0,8 t popierius ir kartonas, 42,72 t mišrių komunalinių atliekų).

Kauno HE per 2021 m. susidarė ir atliekų tvarkytojams buvo perduota utilizuoti 16,485 t pavojingų atliekų (tame tarpe 0,206 t tepaluoto vandens, 0,017 t dienos šviesos lempų, 0,204 t tepaluotų pašluosčių, 0,067 pakuočių, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių, 0,006 t tepalo filtrų, 6,605 t alyvos, 0,168 švino akumuliatorių), 18,406 t nepavojingų atliekų (tame tarpe 2,201 t plastiko, 6,92 t statybinių atliekų, 0,007 t panaudotų baterijų, 0,075 t medienos, 9,203 t mišrių komunalinių atliekų).

Termofikacinėje elektrinėje Nr.3 per 2021 m. susidarė ir atliekų tvarkytojams perduota utilizuoti 3,04 t mišrių statybinių atliekų, 0,563 t absorbentų atliekų.

Visuose objektuose surinktas mišrias komunalines atliekas pagal sutartis išveža specializuotos įmonės. Popieriaus ir kartono, stiklo, plastiko atliekos visose elektrinėse perduodamos šias atliekas perdirbančioms įmonėms.

Nuotekų tvarkymas

Nuolat stebimos stacionariųjų taršos šaltinių (vandens nuotekų) taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime ir Nuotekų tvarkymo reglamente nustatytos leistinos normos. Taip pat atliekama lietaus vandens ir buitinių nuotekų valymo įrenginių techninė priežiūra (filtrų regeneravimas ir keitimas, dumblo išvežimas ir pan.) perkant paslaugas iš specializuotų įmonių.

Prevencinės priemonės saugiai aplinkai užtikrinti

Elektrėnų komplekse, Termofikacinėje elektrinėje, Kauno HE ir Kruonio HAE  įgyvendinami Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės bei Taršos leidimuose nurodyti reikalavimai oro, paviršinio vandens, požeminio vandens, dirvožemio taršos monitoringui ir apsaugos priemonėms. Nuolat vykdoma taršos iš stacionariųjų ir mobiliųjų taršos šaltinių skaičiavimai, apmokestinamųjų gaminių ir apmokestinamųjų pakuočių apskaita, cheminių medžiagų apskaita, atliekamas naudojamų cheminių medžiagų ir preparatų, susidarančių atliekų ir nuotekų tvarkymo vidaus auditas.

Vykdant investicinius projektus, nustatomi aplinkosaugos reikalavimai statant ir rekonstruojant įrenginius. Perkant darbų paslaugas, rangovai įpareigojami sutvarkyti statybos metu susidarančias atliekas.